Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.

Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.

Fundusz inwestycyjny otwarty, który zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, jest obowiązany opracować i wdrożyć szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących tych instrumentów oraz procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi instrumentami pochodnymi oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu.

[Podstawa prawna: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi]

Nota prawna: Przed użyciem strony "Niewystandaryzowane instrumenty pochodne" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"