Raport Futures: 31 sierpnia 2021

Sytuacja rynkowa

Początek tygodnia przyniósł mocne wzrostowe wybicie na krajowym rynku. W grupie największych spółek zwyżkowała zdecydowana większość notowanych podmiotów, największy dodatni wpływ na indeks WIG20 miały akcje ALLEGRO, LPP oraz CYFRPLSAT. Na wykresie dziennym FW20 notowania kontynuują ruch po górnym wybiciu z blisko trzymiesięcznej konsolidacji. Wczorajsza wysoka świeca marubozu przeczy wcześniejszym szpulkom teoretycznie sygnalizującym osłabienie impetu. Z szerszej perspektywy ostatnie wybicie może również rozwinąć (przywrócić) tezę wybicia z trójkąta prostokątnego o potencjale ruchu ok. 120 pkt., który odmierzony od linii wybicia 2272 pkt. określa poziom docelowy w pobliżu 2390 pkt. Brakuje potwierdzenia w obrotach, które mają jeszcze „wakacyjny” charakter.

Na wykresie 60-min notowania powróciły do tendencji wzrostowej. Na podstawie ostatniej korekty spadkowej i współczynników Fibonacciego najbliższe poziomy docelowe są określone przy wartościach 2325 i 2357 pkt. Pierwszy z tych poziomów został zdobyty po wczorajszej sesji, aczkolwiek „atak” zajął kilka godzin. Na RSI został zasygnalizowany stan wykupienia rynku. Na giełdach zagranicznych wczorajsze notowania były raczej neutralne dla parkietów zachodnioeuropejskich oraz lekko wzrostowe dla akcji amerykańskich. Poranne notowania kontraktów terminowych dla głównych indeksów nie wykazują znaczących odchyleń od wczorajszego popołudnia implikując analogiczny początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: