Raport Futures: 30 września 2019

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Zamkniecie tygodnia przyniosło niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Nadal utrzymuje się niska zmienność, zarówno w stosunku do kursu odniesienia (8 pkt), jak i w trakcie sesji, gdzie dzienny zakres wahań wyniósł raptem 20 pkt. Obniżone zainteresowanie rynkiem potwierdza też wyraźnie niższy od średniej z ostatnich tygodni wolumen obrotu. Na wykresie dziennym kurs pozostaje w fazie konsolidacji cenowej, ostatnie punkty zwrotne określają najbliższe strefy wsparcia i oporu odpowiednio przy wartościach 2152 pkt i 2217 pkt. Analizując zachowanie kursu oraz wskaźników MACD i RSI jest widoczne mocne podobieństwo do przebiegu tychże przed trzema miesiącami. Jeżeli ta analogia miałby być nadal utrzymana, to w perspektywie najbliższych tygodni można byłoby szacować kontynuację trendu bocznego. Na diagramie 60 min kurs naruszył opór lokalnego maksimum wtorkowej sesji 2197 pkt. Przebieg kursu w tym interwale przypomina formację podwójnego dna, z linią wybicia przy wspomnianym poziomie 2197 pkt oraz potencjałem ruchu ok. 45 pkt.

Na giełdach zachodnich piątkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę na giełdach europejskich oraz równie niewielkie osłabienie na rynku amerykańskim. W dzisiejszym kalendarium zwraca się uwagę głównie na dane z Niemiec o sprzedaży detalicznej, stopie bezrobocia oraz szacunkowej inflacji. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i SP500 od piątkowego popołudnia implikuje neutralny początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: