Raport Futures: 29 stycznia 2021

futures 1

Raport Futures 29 stycznia 2021

Sytuacja rynkowa

Ostatnie sesje niosą w sobie dość gwałtowne i dynamiczne zmiany nastrojów. Na wykresie dziennym FW20 naprzemienny układ wysokich świec o przeciwnych kolorach, ale w zbliżonym obszarze cenowym przypomina tzw. formację „kanapki”. Faktem jednak jest, że podwyższona zmienność, jaka zresztą towarzyszy ostatnim sesjom, częściej pojawia się w okresach ubijania dna, niż dla odwrotów ze szczytu. Znaczący wzrost wolumenu jest wyrazem silnego ataku strony popytowej zupełne odwracającej układ sił jeszcze dzień wcześniej. Na diagramie 60-min widać, że po lekko spadkowym otwarciu sesji i początkowym obsunięciem po uruchomieniu rynku kasowego, notowania dość szybko przeszły do kontrofensywy. W kolejnych godzinach sukcesywnie były zdobywane coraz wyższe poziomy przy utrzymującym się podwyższonym wolumenie. Ostatecznie kurs FW20 zdołał istotnie naruszyć przebieg górnego ograniczenia ponad dwutygodniowego kanału spadkowego. Bieżące notowania osiągnęły poziom oporu (1992 pkt.) zniesienia 38,2% z ostatniej fali spadkowego umocniony wtorkowym i środowym maksimum.

Dla spółek indeksu bazowego zdecydowanym liderem sesji były akcje CDPROJEKT z ponad 15% zwyżką cen, które z wysokim udziałem w WIG20 „dostawiły” ponad połowę wczorajszego wzrostu WIG20. Ale wyraźny optymizm był także wykazywany na większości pozostałych spółek, bardzo dobre zachowanie notowały spółki górnicze. Dla CDPROJEKT nadal wskazywane jest, jako jedno ze źródeł popytu, domykanie krótkich pozycji na akcjach spółki. W przypadku KGHM pozytywny odbiór umacniają ostatnie prognozy Goldman Sachs o możliwym wzroście cen miedzi do 10 tys USD w perspektywie 12m-cy, a które umacnia fakt wyższych notowań w dostawach natychmiastowych niż terminowych wskazujących na szybko rosnący popyt w krótkim terminie.

Na giełdach zagranicznych po wczorajszych zwyżkach kursów głównych indeksów rynków rozwiniętych, z dzisiejszym porankiem jest obserwowane zdecydowane ochłodzenie nastrojów. Notowania kontraktów terminowych na czołowe indeksy światowe notują poziomy zdecydowanie niższe względem wczorajszego popołudnia implikując adekwatnie słabszy początek dzisiejszej sesji dla FW20. Przekładając to na wykres 60-min FW20 jest dość prawdopodobny powrót kursu do granic kanału spadkowego. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty szacunkowych danych o krajowym i niemieckim PKB za IV kw oraz raport o dochodach i wydatkach amerykanów. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: