Raport Futures: 27 września 2019

futures

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Ogólny obraz sesji pozostawał dość neutralny. Dzienny zakres wahań ledwie przekroczył pułap 15 pkt, również zmiana do kursu odniesienia była niewielka. W gronie spółek WIG20 ożywienie ma miejsce w spółkach odzieżowo handlowych (CCC, LPP). Korektę ostatniego spadku wykonały spółki energetyczne. Na wykresie dziennym pojawiła się kolejna świeca szpulka, w szerszej perspektywie kurs na wzór tego co miało miejsce w czerwcu i lipcu, może obecnie rozwijać trend boczny, za takim scenariuszem przemawia m.in. analogiczne jak wówczas zachowanie wskaźnika RSI. MACD zbliża się do linii sygnalnej, ale nie ma jeszcze odwrócenia sygnału na spadkowy. Na wykresie 60-min nie są obserwowane większe zmiany. Po lekko wzrostowym otwarciu w kolejnych godzinach kurs pozostawał mniej więcej na zbliżonym poziomie aż do końca sesji. Obecnie jest utrzymana faza lokalnej konsolidacji, gdzie ostatnie punkty zwrot określają strefy wsparcia i oporu odpowiednio w pobliżu 2152 pkt oraz 2197 pkt.

Na głównych giełdach zachodnich wczorajsza sesja była również dość neutralna i odnotowano niewielkie zmiany głównych indeksów. Zagrożenie impeachmentem w USA ustępuje pola ocenie prawdopodobieństwa zawarcia umowy z Chinami oraz dalszych oczekiwań względem polityki pieniężnej. Z dzisiejszym dniem kontrakty terminowe na indeksy DX i S&P500 pozostają stabilne. Ich zmiana w stosunku do wczorajszego popołudnia implikuje neutralny początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty wskaźników nastroju w strefie euro oraz w USA na raport o zamówieniach na dobra trwałego użytku oraz dane o dochodach i wydatkach amerykanów. /Marcin Brendota/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

trend wykres 60 minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: