Raport Futures: 19 października 2021

Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowej sesji towarzyszyły niewielkie zmiany indeksu największych spółek oraz kontraktów terminowych. Na wykresie dziennym kurs FW20 pozostaje blisko strefy oporu poziomu docelowego 2473 pkt. określonego wsp. Fibonacciego z wcześniejszej korekty spadkowej. Próby wzbicia się powyżej ten bariery jak na razie kończą się porażką, a górny wydłużony cień wczorajszej świecy tylko podkreśla problem z wejściem na wyższe poziomy cenowe. Obniżenie wolumenu oraz niewielkie zmiany kursu podpowiadają przyjęcie pozycji wyczekującej przez inwestorów. Kurs pozostaje ponad średnią 15-sesyjną, na MACD i DMI są aktywne sygnały kupna, RSI lekko obsunął się do strefy neutralnej chwilowo zażegnując wcześniejsze ostrzeżenia nadmiernego wykupienia rynku.

Na diagramie 60-min jest wyraźnie zarysowane przejście w trendu boczny, którego granice wynoszą 2444 i 2481 pkt. Można założyć, że w pobliżu tych poziomów znajduje się przynajmniej część zleceń z limitem aktywacji (obronnych lub inicjujących otworzenie pozycji) oczekujących na sygnał wybicia. Brak trendu wertykalnego w pełni potwierdzają niskie wartości wskaźnika ADX. Na giełdach zagranicznych utrzymywały się mieszane nastroje, spadały akcje zachodnioeuropejskie, natomiast niewielkie zwyżki były notowane na rynku amerykańskim. Poranne zmiany kontraktów terminowych na główne indeksy sugerują neutralny początek sesji na krajowym rynku. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: