Raport Futures: 13 października 2021

Sytuacja rynkowa

Na krajowym rynku nadal utrzymują się pozytywne nastroje, indeks największych spółek i w ślad za nim kontraktów terminowych rośnie kolejną sesję z rzędu. Tuż po otwarciu notowań dla FW20 nastroje były raczej stonowane, kurs przez wiele godzin pozostawał poniżej poprzedniego zamknięcia. Dopiero wczesnym popołudniem popyt przeszedł do ofensywny windując notowania na nowe lokalne maksima. Na wykresie dziennym kurs osiągnął teoretyczny poziom docelowy (2473 pkt.) określony wsp. 1,618 i wysokością ostatniej (wrześniowej) korekty spadkowej. Wolumen obrotu jest stabilny, lekko rośnie LOP. MACD oddala się od linii sygnalnej, średnia 15-sesyjna na powrót oddala się od dłużej 45-sesyjnej, rośnie miernik siły trendu ADX. Jedynie na RSI jest obserwowane wejście w strefę tzw. wykupienia rynku.

Na wykresie 60-min notowania są w wyostrzającym się trendzie wzrostowym. Kurs jest bliski osiągnięcia poziomu docelowego (2488 pkt.) wsp. 2,618 z ostatniej lokalnej fali spadkowej z końca września. W tym interwale zaczynają pojawiać się negatywne dywergencje na podstawowych wskaźnikach AT ostrzegając przed możliwym schłodzeniem rozgrzanych nastrojów. W grupie spółek indeksu bazowego nadal utrzymuje się zdecydowana przewaga liczby spółek wzrostowych, jednak zmieniają się powoli liderzy. Oprócz wciąż napędzających zwyżkę banków do gry włączają się akcje CDPROJEKT i LPP, sektor paliwowy jest wciąż dodatni ale o mniejszym impecie. Bardzo mocny spadek zaliczyły akcje ALLEGRO.

Na rynkach zachodnich przebieg wczorajszej sesji był lekko spadkowy, poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy idą dość płasko implikując neutralny początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: