Wyniki przemysłu w październiku 2021


Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie wyższa o 7,8% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 1,0% r/r).

Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych i zbliżone do prognoz KIG. W pierwszych dziesięciu miesiącach br. roku produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub.roku.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 2,0% w stosunku do września oraz wzrost o 9,8% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem. W danych w ujęciu miesięcznym (wzrost o 2,3% dla całego przemysłu) uderza przede wszystkim wzrost sprzedaży w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, który w październiku wyniósł aż 35,1% w stosunku do września (październik często przynosi wzrost produkcji w tej sekcji ale zazwyczaj jest on najwyżej kilkunastoprocentowy).

Wynik ten może być m.in. efektem eksportu energii. W górnictwie i wydobywaniu zanotowano wzrost o 0,7%, w przetwórstwie przemysłowym o 0,1%. W stosunku do ubiegłego miesiąca spadła sprzedaż w sekcji dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,9%).

Dane prezentujące zmiany sprzedaży w skali roku (o 7,8%) pokazują wzrosty w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 40,6%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 10,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 5,5%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 2,4%).

Szczegółowe dane pokazują, że w porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 18 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,9%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,4%), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 4,7%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,2%). Spadek produkcji w porównaniu z wrześniem wystąpił w 16 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 21,6%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 4,6%), napojów (o 3,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,3%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,9%), maszyn i urządzeń (o 18,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 14,7%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 13,8%), wyrobów z metali (o 13,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,9%), w produkcji metali (o 11,7%). Spadek produkcji w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 19,5%), urządzeń elektrycznych (o 3,1%).

W październiku zanotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowań przemysłowych. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 27,3%. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 9,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 4,4% a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 3,1%. Zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 3,4%.

Ceny przemysłowe w październiku wzrosły w stosunku do września przeciętnie o 1,8% (we wrześniu odnotowano wzrost m/m o 0,9%). W stosunku do października ub. roku, ceny wzrosły o 11,8% (we wrześniu roczna dynamika wyniosła 10,3%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich sekcjach: górnictwie i wydobywaniu (o 6,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,4%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,6%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,1%).

W porównaniu z październikiem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano również we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 23,2%), przetwórstwie przemysłowym (o 11,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 8,5%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,8%).

Na procesy inflacyjne w przemyśle niezmiennie wpływają m.in. wyższe koszty wytwarzania oraz niski kurs złotego. Kolejny miesiąc silnego wzrostu cen przemysłowych może mieć swoje przełożenie na silny wzrost inflacji konsumenckiej w następnych miesiącach.

 

 

Oceń ten artykuł: