Kolejna skarga do TSUE przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o naruszenie niezależności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kolejna skarga do TSUE przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o naruszenie niezależności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kolejna skarga do TSUE przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o naruszenie niezależności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Komisja Europejska poinformowała w czwartek 23 września o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce sprawy w związku z podejrzeniem naruszenia przez polskie władze unijnego prawa gwarantującego niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej to polski krajowy organ regulacyjny ds. telekomunikacji. W maju 2020 r. polskie władze w trybie pilnym zmieniły część przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie powoływania i odwoływania Prezesa UKE. Dzięki nowelizacji, rząd odwołał ze skutkiem właśnie od maja 2020 r. sprawującego swój urząd Prezesa UKE, którego kadencja powinna trwać do września 2021 roku.

Prawo UE zakazuje takich praktyk. Celem zagwarantowania niezależności krajowego organu regulacyjnego od jakichkolwiek nacisków politycznych, zmiany warunków odwołania prezesa takiego organu mogą i muszą zostać ustanowione przed rozpoczęciem kadencji prezesa. Jak podnosi Komisja, zapewnienie niezależności organu regulacyjnego jest wymogiem bezwzględnym, bo tylko wówczas organ może podejmować obiektywne decyzje i działać bezstronnie zarówno względem przedsiębiorstw podlegających regulacji, jak i w obliczu nacisków politycznych. Ta fundamentalna reguła niezależności organu została wyrażona zarówno w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 18 grudnia 2009 r., L 337/37), jak i w Dyrektywie PE i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 17 grudnia 2018 r., L321/36).

W lipcu 2020 r. KE skierowała do polskich władz wezwanie do usunięcia ww. uchybienia. Po otrzymaniu odpowiedzi, w lutym 2021 r. przesłała swoją uzasadnioną opinię. Polski rząd i na nią udzielił odpowiedzi. KE uznała je za niezadowalające i niezgodne z wymogami Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, które miały zostać wdrożone w wyniku zmian legislacyjnych z maja 2020 r. Dlatego też teraz kieruje przeciwko Polsce skargę do TSUE.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: