Firma w mieszkaniu – kiedy zapłacimy większy podatek od nieruchomości?

Firma w mieszkaniu – kiedy zapłacimy większy podatek od nieruchomości

Firma w mieszkaniu – kiedy zapłacimy większy podatek od nieruchomości
Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce. Często przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie firmy we własnym mieszkaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ograniczenie kosztów w momencie, gdy działalność jest dopiero rozwijana. W niektórych przypadkach rezygnacja z najmu lokalu użytkowego wynika z faktu, że przedsiębiorcy do prowadzenia działalności tak naprawdę wystarczy biurko, krzesło i komputer.

Prowadzenie firmy w mieszkaniu niesie wiele korzyści. Możliwe jest zaliczenie pewnych wydatków związanych z eksploatacją mieszkania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym obniżenie wysokości podatku dochodowego. Należy jednak mieć na względzie, że przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłaty wyższego podatku od nieruchomości za powierzchnię, przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku od nieruchomości określana jest przez gminę. Maksymalne stawki uregulowane zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów. Należy podkreślić, że osoba, która zdecydowała się na otworzenie i prowadzenie firmy w domu bądź mieszkaniu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu gminie. Ustalone zostanie, czy spowodowało to przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy.

Jeśli część powierzchni lub cała nieruchomość wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości będzie znacznie wyższy niż podatek od lokalu mieszkalnego. Dlatego tak ważne jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania lokalu.

Wyłączenie funkcji mieszkalnej a wyższy podatek od nieruchomości

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu nie zawsze powoduje zmianę sposobu użytkowania lokalu. Jeśli pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywane jest także do celów mieszkalnych, nie ma podstawy do zmiany stawki opodatkowania nieruchomości. Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdy część lub całe mieszkanie służy wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej. Ta część budynku może być opodatkowana wyższą stawką podatku od nieruchomości. Co oznacza to w praktyce?

Rejestracja działalności w mieszkaniu nie stanowi podstawy do zmiany sposobu użytkowania lokalu oraz płatności wyższego podatku od nieruchomości. Podczas oceny, należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Dla wyjaśnienia przedstawiamy dwa przykłady.

Przykład 1:

Przedsiębiorca w wybranym pomieszczeniu, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ustawia kilka regałów, biurko, fotel. Nadal jednak pomieszczenie wykorzystywane jest również w celach mieszkalnych. W takim przypadku nie następuje zmiana sposobu użytkowania lokalu, nie ma więc podstaw do ustalenia wyższego podatku od nieruchomości.

Przykład 2:

Przedsiębiorca wydziela jedno lub kilka pomieszczeń, w których prowadzi działalność gospodarczą. Część nieruchomości przestaje więc być wykorzystywana do celów mieszkalnych, zmienia się sposób wykorzystania lokalu. Gmina może ustalić wyższy podatek od nieruchomości.

W przykładach wskazaliśmy sytuacje hipotetyczne, ponieważ w każdym przypadku ocena będzie dokonywana przez gminę, po złożeniu stosownego formularza przez przedsiębiorcę.

Warto podkreślić, że zawieszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności nie jest równoznaczne z ponowną zmianą sposobu użytkowania lokalu. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że zawieszenie działalności nie oznacza zamknięcia, dlatego w okresie zawieszenia nadal ustalany będzie wyższy podatek. Sytuacja ta ulegnie zmianie dopiero po zamknięciu działalności – nastąpi ponowna zmiana sposobu przeznaczenia lokalu – tym razem z użytkowego na mieszkalny.

Ocena zmiany sposobu użytkowania lokalu a przepisy prawa budowlanego

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Prawie budowlanym, pojęcie zmiany sposobu użytkowania lokalu lub jego części, rozumie się jako:

  • przeróbkę pomieszczenia, które przeznaczone było na pobyt ludzi,
  • przeznaczenie do użytku pomieszczenia bądź publicznego lokalu, które wcześniej miały inne przeznaczenie lub budowane były w innym celu,
  • przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
  • podjęcie działalności lub zaniechanie działalności w obiekcie budowlanym bądź jego części, która zmienia m.in. warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy.

Podsumowując – prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę we własnym mieszkaniu nie zawsze oznacza zmianę sposobu jego użytkowania. Podczas oceny brane jest pod uwagę wiele kryteriów. Przedsiębiorca po otworzeniu działalności gospodarczej powinien pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do gminy, aby ustalić, czy nie nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, będąca podstawą do ustalenia wyższego podatku od nieruchomości.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.

Źródło: GetHome

Oceń ten artykuł: