Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2021


Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2021: liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,7 tys. osób i była o 26,1 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 89,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od oczekiwanych.

We wrześniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,1 tys. wobec 95,4 tys. w sierpniu i 131,4 tys. we wrześniu roku ubiegłego. Jednoczenie we wrześniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 140,3 tys. osób wobec 109,4 tys. w sierpniu oraz 135,6 tys. we wrześniu roku ubiegłego.

Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni września 124,2 tys. wobec 116,6 tys. w sierpniu i 111,5 tys. przed dwunastoma miesiącami.Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,6% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w sierpniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w sierpniu kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,3 pkt proc. W maju notowana była jeszcze nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc.z

Postępująca teraz poprawa wynika jednak w części z wejścia w echo wysokiej, niekorzystnej bazy sprzed roku.Wrzesień zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną począwszy od marca. Widocznym jest wciąż bowiem popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dodatkowo w we wrześniu istotny jest też powakacyjny ruch w zatrudnianiu pracowników w tym absolwentów. Działo się tak również w roku bieżącym. Skala poprawy w marcu i kwietniu była jednak słabsza od typowej.

Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego).

W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Począwszy od maja widoczne było odrabianie części z poprzednich opóźnień. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych. Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo.

Liczba pracujących wynosząc około 15 756 tys. osób, była we wrześniu niższa niż przed rokiem o 2 tys. tj. 0,01%. Aktywnych zawodowo było w końcu września 16 691 tys. osób – około 91 tys. i 0,54% mniej niż przed rokiem. Wartości te prezentują się zdecydowanie lepiej niż w kilku poprzednich miesiącach, w których liczba pracujących była o przynajmniej 200 tys. niższa niż przed rokiem, a liczba aktywnych zawodowo o nawet 300 tys. osób.

Prezentując aktualne dane Główny Urząd Statystyczny udostępnił skorygowane dane o stopie bezrobocia w kilku wcześniejszych miesiącach. Korekta ta, prezentowana jak co roku, wynika z lepszego oszacowania liczby pracujących w gospodarce (zwłaszcza w zakresie zatrudnienia w firmach najmniejszych). Tym razem zmiany miały miejsce w czterech miesiącach (grudzień 2020, luty 2021, czerwiec 2021 i lipiec 2021). Wszystkie one były identyczne i raczej niewielkie – stopę bezrobocia dla wzmiankowanych miesięcy podwyższono o 0,1 pkt. proc. Oznacza to równolegle, że dla wzmiankowanych miesięcy liczba pracujących okazała się niższa niż przyjmowano to we wcześniejszych kalkulacjach.

W najbliższych miesiącach, wraz z wchodzeniem w okres jesienny i powakacyjny, bezrobocie rejestrowane może wzrastać. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,9% przy 990 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Oceń ten artykuł: