Zmiany w elektronizacji korespondencji z urzędami

Zmiany w elektronizacji korespondencji z urzędami

Wprowadzenie jako zasady elektronicznej wymiany korespondencji pomiędzy urzędami a przedsiębiorcami i osobami fizycznymi przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zachowuje on prawa osób, które nie posiadają dostępu do internetu do otrzymania przesyłek w tradycyjnej, papierowej formie.

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych ma na celu uregulowanie wymiany korespondencji między urzędami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w  tym osobami fizycznymi. Ponadto ma doprowadzić do tego, aby zarówno podmioty publiczne, jak i osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy mieli jak najszerszy dostęp do swojej sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu. Nie będzie konieczne każdorazowe informowanie korespondujących o zmianie miejsca pobytu.

Każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i niepubliczny, oraz osoby fizyczne będą korzystały z jednego, własnego adresu, który będzie służył elektronicznym doręczeniom.

Projekt przewiduje zachowanie możliwości korespondowania z urzędem w tradycyjnej listowej formie dla osób, które nie korzystają z internetu.

Zasadą będzie nadawanie i odbieranie korespondencji przez urzędy w formie elektronicznej, co wymusi podanie adresu do doręczeń elektronicznych.

W specjalnym rejestrze znajdzie się baza adresów elektronicznych. Doręczenia elektroniczne będą realizowane zarówno przez Pocztę Polską, jak i prywatnych operatorów pocztowych. Baza będzie prowadzona przez ministra cyfryzacji. Dostęp do całego rejestru adresów elektronicznych uzyskają tylko podmioty publiczne. Podmioty niepubliczne i osoby fizyczne będą zaś miały dostęp jedynie do adresów urzędów. Wpisowi do rejestru będzie podlegał tylko adres podmiotu, z wyjątkiem osób będących przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku których będzie można wpisać dwa adresy, w tym jeden służący prowadzeniu działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej. Gdy nadawcą przesyłki listowej będzie podmiot publiczny, możliwe będzie jej odebranie w tradycyjnej formie przez osoby, które nie posiadają dostępu do internetu. W praktyce oznacza to, że list dostarczony w wersji elektronicznej poczta wydrukuje i dostarczy w formie papierowej, jak i sytuację, gdy list papierowy zostanie zmieniony w dokument elektroniczny w celu dostarczenia go do podmiotu publicznego. Wskazana wyżej publiczna usługa hybrydowa będzie wiązała się z opłatą na poczcie.

Projekt nakłada na podmioty publiczne obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej. Jej utworzenie nastąpi na wniosek podmiotu publicznego do ministra cyfryzacji.

Jeśli poczta nie wykona lub wykona nienależycie usługę doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, zarówno nadawca, jak i adresat będą mogli złożyć reklamację.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji określi maksymalne roczne poziomy opłat za wykonywanie usług doręczania elektronicznego przewidzianych w przepisach omawianej ustawy.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: