Zbliża się koniec funkcjonowania jednego z organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – Krajowej Komisji Nadzoru

KKN

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 Krajowa Komisja Nadzoru spotkała się w Ministerstwie Finansów z panią Justyną Adamczyk – Dyrektorem Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, będącej równocześnie Pełnomocnikiem ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz jej współpracownikami. Kolejne spotkanie w tym gronie dotyczyło problemów związanych z kontynuacją zadań kontrolnych po zakończeniu istnienia KKN, w szczególności planowanych a niezrealizowanych kontroli, uwzględnienia ryzyka w planowaniu kontroli, procedur kontroli, możliwości wykorzystania doświadczeń kontrolerów KKN w procesach kontrolnych PANA.

W tym samym dniu o godzinie 15.00 odbyła się konferencja zamykająca 17 lat funkcjonowania KKN. Grono wizytatorów i kontrolerów liczyło ponad dwieście osób, na konferencję zostali zaproszeni pełniący te funkcje w ostatnich latach i najbardziej aktywni.

– Dzisiaj nie czas, by dyskutować o zmianach, jakie następują z dniem 1 stycznia 2020. Dzisiaj czas na dyskusję, jak wykorzystać potencjał i doświadczenia całego zespołu dla dalszego doskonalenia działalności firm audytorskich, doskonalenia ich systemów wewnętrznej kontroli jakości i doskonalenia jakości usług biegłych rewidentów, w szczególności poprzez wspomaganie w tym zakresie firm audytorskich i biegłych rewidentów – powiedział Władysław Fałowski, przewodniczący KKN.

Głos zabrała również Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR, która w swoim przemówieniu odwołała się do roty ślubowania składanego przez Biegłych Rewidentów w momencie otrzymania uprawnień zawodowych. Podkreśliła, że przysięga ta jest zbiorem zasad, którymi powinni kierować się biegli rewidenci w pracy zawodowej. Podkreśliła, że zadaniem samorządu jest udostępnienie narzędzi, a także pokazanie właściwych, dobrych praktyk, dzięki którym biegli rewidenci będą mogli zasady zawarte w rocie ślubowania stosować w praktyce. Jednocześnie podziękowała członkom KKN, wizytatorom i kontrolerom za prace na rzecz samorządu, podkreślając ich rolę w aspekcie podnoszenia jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz formy audytorskie, zaapelowała o wsparcie dla nich oraz działalności w nowych warunkach.

Władysław Fałowski w wystąpieniu wprowadzającym zwrócił uwagę, że troska samorządu o jakość usług biegłych rewidentów ma już 28-letnią tradycję. Z mocy ustawy z roku 1991 utworzona została Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, do której zadań wpisano sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich etyki zawodowej. Ustawa wprowadziła Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowy Sąd Dyscyplinarny, nie tworząc odrębnego organu do sprawowania nadzoru – zadanie to realizowano za pośrednictwem oddziałów regionalnych, a następnie komisji KRBR.

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie dokonana w roku 2000 wprowadziła istotne modyfikacje – podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych (dzisiaj firmy audytorskie) przestały być członkami samorządu i w miejsce składki członkowskiej zaczęły wnosić opłaty z tytułu nadzoru. Dla biegłych rewidentów prowadzono rejestr (ogół biegłych) i listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Wprowadzono nowy organ samorządu w postaci Krajowej Komisji Nadzoru, którego zadaniem jest organizowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i przestrzeganiem procedur badania (przeglądów) sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Kolejna zmiana to ustawa z roku 2009. Nadzór nad samorządem przejmuje nowo utworzony organ, Komisja Nadzoru Audytowego, usytuowana w strukturze Ministerstwa Finansów. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych dzielone są na wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (w tym także w jednostkach niezaliczanych do JZP) oraz wykonujące czynności rewizji finansowej wyłącznie w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego. Zdefiniowano kategorię jednostki zainteresowania publicznego. Wszystkie podmioty płacą opłatę z tytułu nadzoru od rocznych przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej tak na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, jak i innych jednostek. 20% opłat należnych od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przekazuje do budżetu państwa.

Coroczne informacje o realizacji zadań KKN umieszczone są na stronie PIBR i stronie KNA i takie sprawozdanie za rok 2019 również zostanie sporządzone. Syntetycznie efekty pracy KKN za ostatnie trzy lata przedstawia następująca statystyka:

  • rok 2017 przeprowadzono 212 kontroli, w wyniku których skierowano 22 wnioski do KRBR i 26 wniosków do KRD
  • rok 2018 przeprowadzono 302 kontrole, w wyniku których skierowano 44 wnioski do KRBR i 21 wniosków do KRD
  • rok 2019 przeprowadzono 81 kontroli, w wyniku których skierowano 12 wnioski do KRBR i 8 wniosków do KRD

Podsumowując konferencję, uznano, że w interesie prawidłowej merytorycznie oceny pracy biegłych rewidentów jest, by kontrole w jak największym stopniu przeprowadzali biegli rewidenci – PANA potrzebuje kontrolerów, a firmy audytorskie i biegli rewidenci kontrolerów, którzy w ramach kontroli będą także pomagać. Jeżeli będzie możliwa współpraca z PANA w ramach realizacji kontroli przez dotychczasowych kontrolerów na innych zasadach niż umowa o pracę, można będzie na taką współpracę liczyć.

W ramach wsparcia firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz zapewnienia wysokiej jakości usług chcemy liczyć na pomoc i przekazanie swoich doświadczeń przez kontrolerów poprzez odpłatne świadczenie usług w zakresie testowania SWKJ, przeprowadzenia testowych kontroli, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołu, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. Taka działalność powinna sprzyjać wzrostowi jakości świadczonych usług, co jest także w interesie PANA.

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Oceń ten artykuł: