Wydłużenie terminu na ujawnienie dochodów uzyskanych przez podmiot zagraniczny

Wydłużenie terminu na ujawnienie dochodów uzyskanych przez podmiot zagraniczny

Do końca lipca 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym informację IFTR-2R o osiągniętych dochodach. Termin, który pierwotnie upływał z końcem marca, został ponownie przedłużony o kolejne 2 miesiące.

Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które  dokonują wypłat należności z tytułów:

1) odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski,

3) świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń podobnym charakterze,

4) należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

5) uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są zobowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Natomiast zgodnie z ust. 3 i 3a tego artykułu, informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku muszą przekazać urzędowi skarbowemu do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

Rozporządzeniem z 31 marca 2020 r., w związku z nastaniem epidemii COVID-19, Minister Finansów wydłużył ten termin dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., o dwa miesiące, czyli do końca maja 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 563). Na mocy rozporządzenia z 29 maja 2020 r., wydłużono ten termin o kolejne dwa miesiące, do końca lipca 2020 r., jak i zmieniono zapis, że wydłużenie dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 962).

Wydłużenie przedmiotowego terminu obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od 29 maja 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: