Termin składania i sposób podpisywania informacji o cenach transferowych w zakresie PIT

Termin składania i sposób podpisywania informacji o cenach transferowych w zakresie PIT

Termin składania i sposób podpisywania informacji o cenach transferowych w zakresie PIT

W związku z pandemią koronawirusa, zostały wydłużone terminy przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych. Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) może być podpisana w sposób uproszczony.

Podmioty powiązane, które zobowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację ocenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Informacja o cenach transferowych zawiera musi:

1) cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;

2) dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;

3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5) informacje dotyczące metod i cen transferowych;

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2 – 5.

A zatem podatnicy mieliby w tym roku standardowo czas na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych z PIT do końca września. Jednakże w związku z panującą pandemią COVID-19, na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0. ww. termin został wydłużony:

a) do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,

b) o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Co istotne, jak przypomina Ministerstwo Finansów: „Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) może być podpisywana w sposób uproszczony tzw. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań
(jak zeznania roczne, np. PIT-36, PIT-36L)” (www.podatki.gov.pl).

źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń ten artykuł: