Rusza Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Rusza Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Rusza Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Od 1 lutego 2021 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, czyli scentralizowany system elektroniczny, zastępujący prowadzone dotąd przez naczelników urzędów skarbowych rejestry, do których zgłoszenia przyjmowane były w klasycznej formie papierowej. Wpis do rejestru zobligowani są uzyskać przyszli przedsiębiorcy jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej objętej akcyzą, lub przed pierwszym nabyciem wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, a przeznaczonych do zużycia.

System papierowych zgłoszeń do rejestrów podmiotów akcyzowych prowadzonych w urzędach skarbowych został od 1 lutego 2021 r. zastąpiony jednym Centralnym Rejestrem Podmiotów Akcyzowych, prowadzonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, do którego zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej. Scentralizowany system ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu, dając przedsiębiorcom dostęp i możliwość sprawdzenia, czy ich kontrahenci w transakcjach wysyłki i odbioru towarów akcyzowych w tym rejestrze się znajdują.

Dla kogo jest przeznaczony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych?

1.Dla przedsiębiorców:

a) dokonujących czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy,

b) nabywających alkohol etylowy całkowicie skażony;

c) reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną,  gaz i susz tytoniowy,

d) u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu;

e) o statusie pośredniczącego podmiotu węglowego i pośredniczącego podmiotu gazowego;

2.Dla niebędących osobami fizycznymi podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, zużywających zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG – dotychczas nieobjęte obowiązkiem rejestracji (np. policja, szkoła);

3.Zgłoszenia mogą również składać (ale nie muszą) osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych.

Rejestracji dokonuje się poprzez PUESC, czyli Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, a wymagane jest założenie tam konta i uzyskanie indywidualnie nadawanego numeru ID SISC. Zgłoszenie należy podpisać:

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

– podpisem zaufanym,

– podpisem osobistym,

– podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo

– innym podpisem dopuszczonym przez ministra finansów.

Obowiązkiem rejestracji objęte są podmioty, które zamierzają podjąć działalność akcyzową – rejestracji muszą dokonać przed podjęciem tej działalności lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy. Podmioty już zarejestrowane są z tego obowiązku zwolnione, muszą jedynie dokonać elektronicznego potwierdzenia danych i ewentualnego ich uzupełnienia o informację dotyczącą właściwego dla siebie organu podatkowego. Aktualizacji tej zobowiązani są dokonać do 30 czerwca 2021 r. W terminie tym rejestracji muszą również dokonać:

  • podmioty dotychczas niepodlegające obowiązkowi rejestracyjnemu tj. podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz przeznaczony do celów opałowych,
  • pośredniczące podmioty węglowe i gazowe, które przed 1 lutego 2021 r. zamiast zgłoszenia rejestracyjnego złożyły powiadomienia o rozpoczęciu swojej działalności.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: