Dochód ze sprzedaży darowanego mieszkania a spłata kredytu i remont innego

Dochód ze sprzedaży darowanego mieszkania a spłata kredytu i remont innego

Dochód ze sprzedaży darowanego mieszkania a spłata kredytu i remont innego

Obdarowany przez matkę syn darowizną w postaci mieszkania, półtora roku później kupił w kredycie drugie mieszkanie, nie sam, a wespół z partnerką, z uwagi na brak samodzielnej zdolności kredytowej. Podjął decyzję o sprzedaży otrzymanego w darowiźnie mieszkania i przeznaczeniu otrzymanych środków na spłatę kredytu oraz remont nowego. Do organu podatkowego wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji co do skutków podatkowych tych transakcji.

W lipcu 2018 r. matka obdarowała syna mieszkaniem. W styczniu 2020 r. wspólnie ze swoją partnerką zaciągnęli kredyt hipoteczny, z którego środków nabyli inne mieszkanie. Syn postanowił sprzedać otrzymany od matki lokal, a uzyskany dochód przeznaczyć w całości na spłatę wspomnianego kredytu oraz remont zakupionego na własne cele mieszkaniowe mieszkania. Wydatkowanie środków pozyskanych ze sprzedaży nastąpi nie później niż przed upływem 3 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym sprzeda darowany mu lokal.

Syn wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji będzie musiał opodatkować dochód uzyskany ze sprzedaży otrzymanego w darowiźnie mieszkania. Był przekonany, że nie, bo pozwala mu na to art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że zwolnieniu od PIT podlegają dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Organ podatkowy w wydanej 8 października 2020 r. interpretacji indywidualnej przyznał podatnikowi rację. Zgodził się, że uzyskany ze sprzedaży nabytego w drodze darowizny od matki mieszkania, a wydatkowany w 3-letnim terminie, o którym mowa w art. . 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, dochód, będzie podlegać zwolnieniu z PIT proporcjonalnie w tej części, w jakiej zostanie wydatkowany na spłatę kredytu oraz remont mieszkania.

„Należy wyjaśnić, że powyższym zwolnieniem objęta będzie taka część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Zatem jedynie w sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.520.2020.2.KC).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: