Subrogacja ustawowa


Subrogacja ustawowa

Jakie uprawnienia przysługują zakładowi ubezpieczeń wobec podmiotu, który wyrządził szkodę objętą ubezpieczeniem?

Zgodnie z art. 828 § 1-2 kodeksu cywilnego, jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeń do wysokości zapłaconego odszkodowania.

Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem zakładu ubezpieczeń.

Nie przechodzą na zakład ubezpieczeń roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność.

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. (II CK 330/02):

W art. 828 § 1 k.c. mowa jest o tzw. subrogacji ustawowej (cessiones legis), czyli o przejściu na zakład ubezpieczeń roszczeń regresowych z mocy ustawy, a nie z mocy umowy. Zastrzeżenie zawarte w tym przepisie ("jeśli nie umówiono się inaczej") może być rozumiane tylko w taki sposób, że umowa ubezpieczenia może wyłączyć przejście roszczenia regresowego przysługującego ubezpieczonemu na zakład ubezpieczeń. [Warto natomiast podkreślić, że] przepis art. 828 § 1 k.c. nie dotyczy natomiast kwestii, czy w umowie ubezpieczenia przewidziano, że osobą trzecią wyrządzającą szkodę może być sam ubezpieczony, i czy w związku z tym roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń może przysługiwać w stosunku do niego.

Przed użyciem strony "Subrogacja ustawowa" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia wyjaśnień na temat Prawa ubezpieczeniowego

Oceń ten artykuł: