Ubezpieczenie utraty zysku w nowej ofercie Concordii


Ubezpieczenie utraty zysku w nowej ofercie Concordii

[05.12.2007] Ubezpieczenie utraty zysku, doznanej wskutek ognia i innych zdarzeń losowych, to jedna z propozycji modułowych systemu ubezpieczenia Concordia Profit. Warunkiem uzyskania takiej polisy jest posiadanie lub jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach modułu Ogień. Bezpośrednim skutkiem – gwarancja otrzymania odszkodowania za zysk utracony wskutek szkody.

Moduł Utrata zysku systemu Concordia Profit precyzuje przedmiot ubezpieczenia jako przewidywany zysk brutto, jaki osiągnąłby ubezpieczający w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu. Taka szkoda musi stanowić następstwo zdarzeń losowych:

– Zakres zdarzeń losowych jest opisany szczegółowo w warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – wyjaśnia Jerzy Bogaczyk Dyrektor Biura Ubezpieczeń i Reasekuracji Concordia Polska TUW. – W zależności od wyboru opcji podstawowej lub pełnej, ubezpieczający może liczyć na zwrot kosztów związanych ze szkodami powstałymi wskutek zdarzeń z zakresu podstawowego z modułu Ogień lub z zakresu pełnego tego samego modułu. Jeśli klient przy zawieraniu umowy ubezpieczenia właściwie oceni maksymalny czas trwania zakłóceń w swojej działalności po zaistnieniu szkody, wówczas okres otrzymywania odszkodowania będzie trwać tak długo, jak długo będzie trwała rzeczywista przerwa lub będą występowały zakłócenia w działalności ubezpieczającego wskutek szkody w mieniu.

Ustalenie zysku brutto odbywa się poprzez oszacowanie różnicy pomiędzy wysokością obrotu w roku obrotowym a kosztami zmiennymi, które nie podlegają ochronie. Ta różnica zostaje automatycznie powiększona o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy stanem zapasów i produkcji w toku na koniec oraz początek roku obrotowego.

W przypadku kosztów stałych, ubezpieczający może liczyć na ich zwrot tylko w sytuacji, gdy ich ponoszenie w okresie odszkodowawczym jest konieczne lub uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

– Określenie sumy ubezpieczenia ustala ubezpieczający, na własny koszt i ryzyko. Podstawą takich danych szacunkowych są dokumenty finansowe, poświadczone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta – mówi J. Bogaczyk. – W przypadku podmiotów, które dopiero rozpoczęły działalność lub funkcjonują na rynku krócej niż rok, podstawą oszacowania sumy ubezpieczenia są wartości planowane. Co istotne, taryfikacja składki ubezpieczeniowej jest tutaj ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu, w oparciu o dodatkowe informacje uzyskane na temat klienta.

Podstawowy zakres ochrony, zapewnianej w OWU modułu Utrata zysku, może być rozszerzony o dwie klauzule: ubezpieczenia zewnętrznego i braku dostępu. Pierwsza z nich obejmuje ochroną utratę zysku brutto, gdy szkoda w mieniu wystąpiła w chwili, gdy mienie znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, np. w związku z remontem, naprawą, obróbką, wypożyczeniem lub ekspozycją, i z tego powodu nie powróciło na czas lub powróciło z opóźnieniem do miejsca ubezpieczenia. Druga z klauzul powoduje natomiast rozszerzenie zakresu ochrony utraty zysku brutto, gdy objęta ubezpieczeniem szkoda w mieniu powstała w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a dostęp do miejsca ubezpieczenia jest fizycznie niemożliwy, zabroniony przez uprawnione organy władzy lub – mienie które tam się znajduje nie nadaje się już do dalszego użytku.

 

>>> POWRÓT
do strony dotyczącej Concordii

Oceń ten artykuł: