W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pojawiła się interpretacja ogólna Nr DD2.8202.4.2020 doprecyzowująca katalog wydatków, jakie mogą

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości,