Na podstawie zeznań podatkowych firm oraz podatkowych grup kapitałowych, Ministerstwo Finansów sporządziło listę tzw. dużych podatników podatku dochodowego od osób

Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z początkiem 2019 r. została do niej dodana definicja transakcji kontrolowanych, jako