Rząd szykuje się na wypadek wojny

Rząd szykuje się na wypadek wojny

Rząd szykuje się na wypadek wojny

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony. Ma ono określać sposób wykonywania przez organy administracji publicznej, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe, zadań na wypadek militarnej agresji na terytorium RP.

Projektowane rozporządzenie precyzuje sposób w jaki zadania obronne wykonywać mają: ministrowie, wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, jako organy władzy publicznej, a także inne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Wykonywanie tych zadań polega na podejmowaniu działań organizacyjnych i koordynacyjnych planowania i realizacji zadań obronnych, współdziałania organów administracji publicznej z terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej.

Podejmując się tych zadań, poszczególne jednostki i ich kierownicy, przedsiębiorcy, uwzględniają w szczególności:

1) konieczność utrzymywania, przebudowy i modernizacji systemu obronnego państwa,

2) potrzebę przygotowania do niezakłóconego funkcjonowania organów administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych organizacji w stanie gotowości obronnej państwa,

3) konieczność przygotowania ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny.

Tworzenie warunków organizacyjnych do planowania i realizacji zadań obronnych następować ma przez:

1) przygotowanie niezbędnych struktur organizacyjnych;

2) właściwe prowadzenie polityki kadrowej;

3) przygotowanie odpowiedniej infrastruktury;

4) zapewnienie systemów teleinformatycznych.

W czwartek 28 kwietnia 2022 r. projekt skierowano do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie wejdzie w życie z mocą wsteczną od 23 kwietnia 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: