Zmiany w procedurze cywilnej po dniu 8 września 2016 roku – dotyczące art 132 § 1 kpc.


Zmiany w procedurze cywilnej po dniu 8 września 2016 roku –  dotyczące art 132 § 1 kpc.

[28.10.2016] W dniu 8 września 2016 roku, weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana objęła m. in. art 132 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który dotyczy sposobu doręczania pism procesowych w toku sprawy  pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami stron.

         Zgodnie z ww. artykułem w obecnym brzmieniu, adwokat, rada prawny, rzecznik patentowy czy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie w toku sprawy nawzajem odpisy pism procesowych wraz z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do Sądu, pełnomocnik zamieszcza oświadczenie o doręczeniu pisma drugiej stronie lub o jego nadaniu przesyłką poleconą (listem poleconym). Nie musi natomiast, jak było to uprzednio, dołączać do pisma potwierdzenia nadania pisma tzw. recepisu.

         Należy wskazać, że przed dniem 8 września 2016 roku, profesjonalni pełnomocnicy również doręczali odpisy pism procesowych pełnomocnikom drugiej strony osobiście lub wysyłając pismo procesowe listem poleconym. Wysyłając odpis pisma pełnomocnikowi drugiej strony listem poleconym, potwierdzenie nadania dołączane było przez pełnomocnika do pisma procesowego składanego do Sądu.

         Po analizie treści obecnie obowiązującego art. 132 § 1 kodeksu postępowania cywilnego zauważyć należy, że nie ma już wymogu w zakresie dołączania potwierdzenia nadania dla pełnomocnika drugiej strony do  pisma procesowego składanego do Sądu. Obecnie wystarczy, że w treści pisma procesowego zostanie umieszczone stosowne oświadczenie pełnomocnika, że doręczył on pismo procesowe również pełnomocnikowi drugiej strony. Oświadczenie takie może zawierać następującą treści: „Oświadczam, że niniejsze pismo procesowe zostało doręczone pełnomocnikowi drugiej strony przesyłką poleconą.”

         Wskazać należy, że znowelizowany przepis ma zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych po dniu 8 września 2016 roku, zaś do spraw wniesionych przed tą datą, stosuje się omawiany przepis w jego uprzednim brzmieniu.

         Zmiana ta jest istotna wyłącznie dla pełnomocników stron, albowiem przepis ten dotyczy wymiany pism procesowych wyłącznie pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi strony przed Sądem. W sytuacji, gdy strona reprezentowana przez adwokata zdecyduje się pismo złożyć samodzielnie, składa je, jak do tej pory, do Sądu wraz ze stosowną ilością odpisów dla stron postępowania.

Treści dostarcza: Synergius Kancelaria Adwokacka adw. Ryszard KramkowskiOceń ten artykuł: