Odliczanie darowizn od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok

W piątek 8 stycznia 2021 r. administracja skarbowa opublikowała broszurę informacyjną na temat warunków i sposobu odliczania darowizn od PIT za 2020 rok. Dokonując rozliczenia podatkowego za 2020 rok, podatnicy, którzy w tym roku udzielili darowizn: 1) przekazanych na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, b) kultu religijnego, c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników, d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, - mogą odliczyć od dochodu (przychodu) kwotę dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu (w przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, określonego odrębnymi przepisami); 2) na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – mogą odliczyć pełną kwotę dokonanej darowizny; 3) na przeciwdziałanie wirusa COVID-19 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – mogą dokonać odliczenia darowizny od dochodu (przychodu) według zasad oraz w wysokości określonej w art. 52n i art. 52y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 57b i art. 57f ustawy o ryczałcie; 4) sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – mogą dokonać odliczenia darowizny od dochodu (przychodu) według zasad oraz w wysokości określonej w art. 52x ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 57e oraz art. 57f ustawy o ryczałcie. Darowizny przekazane na cele wskazane: - w p. 1: a), b) i c) mogą odliczać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych; - w p. 1 d) mogą odliczać podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy opodatkowani wg skali podatkowej odliczają darowiznę od dochodu, a podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych – od przychodu. Darowizny muszą być odpowiednio udowodnione: I. w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, II. w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu, III. w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła: - dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny, - sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny; IV. w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Darowizny mogą zostać odliczone jeśli nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ani odliczone od dochodu (przychodu) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnicy odliczają kwotę dokonanej darowizny lub jej wartość. W przypadku towarów opodatkowanych VAT, darowiznę stanowi wartość tego towaru wraz z podatkiem VAT. Podatnicy podatku od towarów i usług pomniejszają wartość brutto darowizny o tę część podatku naliczonego, którą mają prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny. Odliczeń darowizn dokonuje się w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O, w którym podaje się dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny. źródło: Broszura informacyjna nr 194678/K, www.sip.mf.gov.pl

W piątek 8 stycznia 2021 r. administracja skarbowa opublikowała broszurę informacyjną na temat warunków i sposobu odliczania darowizn od PIT za 2020 rok.

W piątek 8 stycznia 2021 r. administracja skarbowa opublikowała broszurę informacyjną na temat warunków i sposobu odliczania darowizn od PIT za 2020 rok.

Dokonując rozliczenia podatkowego za 2020 rok, podatnicy, którzy w tym roku udzielili darowizn:

1) przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,

– mogą odliczyć od dochodu (przychodu) kwotę dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu (w przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, określonego odrębnymi przepisami);

2) na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – mogą odliczyć pełną kwotę dokonanej darowizny;

3) na przeciwdziałanie wirusa COVID-19 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – mogą dokonać odliczenia darowizny od dochodu (przychodu) według zasad oraz w wysokości określonej w art. 52n i art. 52y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 57b i art. 57f ustawy o ryczałcie;

4) sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – mogą dokonać odliczenia darowizny od dochodu (przychodu) według zasad oraz w wysokości określonej w art. 52x ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 57e oraz art. 57f ustawy o ryczałcie.

Darowizny przekazane na cele wskazane:

–  w p. 1: a), b) i c) mogą odliczać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych;

– w p. 1 d) mogą odliczać podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy opodatkowani wg skali podatkowej odliczają darowiznę od dochodu, a podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych – od przychodu.

Darowizny muszą być odpowiednio udowodnione:

  1. w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
  2. w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,

III. w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła:

– dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny,

– sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą,

– dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny;

  1. w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Darowizny mogą zostać odliczone jeśli nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ani odliczone od dochodu (przychodu) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnicy odliczają kwotę dokonanej darowizny lub jej wartość. W przypadku towarów opodatkowanych VAT, darowiznę stanowi wartość tego towaru wraz z podatkiem VAT. Podatnicy podatku od towarów i usług pomniejszają wartość brutto darowizny o tę część podatku naliczonego, którą mają prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Odliczeń darowizn dokonuje się w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O, w którym podaje się dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

źródło: Broszura informacyjna nr 194678/K, www.sip.mf.gov.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: