Montaż reklamy na bloku – jakie są zasady?

Montaż reklamy na bloku - jakie są zasady?

Montaż reklamy na bloku - jakie są zasady?

W każdym mieście zauważyć można reklamy znajdujące się na elewacjach bloków. To powszechny sposób promowania firmy, który wybiera wielu przedsiębiorców. Do umieszczenia banneru na budynku wielorodzinnym nie wystarczy uzyskanie zgody zarządcy. Co więcej, reklama nie może przybierać dowolnej formy. Wyróżnić można wiele ograniczeń, wynikających z przepisów prawa. Szczególne zasady odnoszą się także do umieszczania bannerów na budynkach zabytkowych. Do kogo należy się zwrócić, o czym trzeba pamiętać oraz jakie wymogi stawiają bannerom na budynkach wielorodzinnych przepisy prawa?

Uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej

Ze względu na fakt, iż elewacja zewnętrzna służy wszystkim mieszkańcom i jest wspólną częścią budynku wielorodzinnego, każdy właściciel musi mieć zapewnione prawo do decydowania o przeznaczeniu tej powierzchni.

Kwestię uzyskania pozwolenia wspólnoty mieszkaniowej regulują przepisy ustawy o własności lokali. Umieszczenie reklamy na elewacji budynku związane jest ze zmianą przeznaczenia powierzchni nieruchomości, czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu, wymaga więc podjęcia uchwały przez ogół mieszkańców. Uchwała dotycząca udzielenia zgody na umieszczenie reklamy na bloku powinna odnosić się do konkretnego najemcy i konkretnej reklamy. Dopiero po podjęciu uchwały zarząd lub zarządca nieruchomości zyskuje uprawnienie do zawarcia umowy najmu.

Należy dodać, że uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej na umieszczenie reklamy na bloku nie oznacza, że banner może mieć dowolną kolorystykę lub wielkość. Jeszcze przed zaprojektowaniem reklamy należy zapoznać się z przepisami prawa miejscowego, które mogą ograniczać formę reklamy.

Zapłata za umieszczenie reklamy na bloku

Czy wspólnota mieszkaniowa może wyrazić zgodę na nieodpłatne umieszczenie reklamy na bloku? Zarówno z przepisów, orzecznictwa, jak i doktryny wynika, że w związku z obowiązkiem pobierania pożytków, niedopuszczalne jest udostępnienie powierzchni nieodpłatnie. Co więcej, takie działanie może być poczytane jako niegospodarność, a uchwała uchylona w związku z uznaniem za niezgodną z przepisami prawa oraz naruszającą zasady prawidłowego zarządzania.

Czy możliwe jest umieszczenie reklamy na balkonie, bez zgody wspólnoty?

Kwestia umieszczania reklam na budynkach wielorodzinnych była wielokrotnie rozpatrywana przez sądy. Wykształciły się dwie linie orzecznicze – jedna bardziej rygorystyczna, a druga liberalna. Przyjąć można, że jeśli regulamin wspólnoty lub spółdzielni nie zawiera ograniczeń w tym zakresie, możliwe jest umieszczenie reklamy na balustradzie lub balkonie bez uzyskiwania zgody wspólnoty, ze względu na fakt, że powierzchnia ta jest częścią przynależną do lokalu.

Reklama na bloku a zasłonienie okien

Zasady umieszczania bannerów na blokach regulują przepisy różnych aktów prawnych. Pewne uregulowania odnaleźć można także w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Jednym z podstawowych warunków umieszczenia reklamy na budynku wielorodzinnym jest nieograniczenie dziennego oświetlenia mieszkań. W jakich przypadkach banner może zasłaniać okna? Jedynie gdy okno doświetla klatkę schodową, a także w czasie przeprowadzania prac remontowych na elewacji. W przeciwnym razie reklama może wisieć wyłącznie w miejscu, gdzie nie ma okien.

Kiedy umieszczenie reklamy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Jeśli banner reklamowy ma być umieszczony na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę. W przypadku umieszczenia reklamy bez uzyskania stosownych pozwoleń orzeczona może być kara na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

Należy dodać, że w sytuacji, gdy banner ma znajdować się na budynku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale konieczne jest dokonanie zgłoszenia do właściwego organu terytorialnego np. starostwa. Organ może w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wydać sprzeciw, w drodze decyzji. W przypadku braku decyzji organ wydaje tzw. milczącą zgodę.

Podstawowe zasady umieszczania reklam na bloku – podsumowanie

W przypadku zamiaru umieszczenia reklamy na elewacji budynku wielorodzinnego należy pamiętać o:

  • uzyskaniu zgody wspólnoty mieszkaniowej,
  • weryfikacji przepisów miejscowych odnoszących się do wieszania bannerów na budynkach wielorodzinnych,
  • uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia,
  • umieszczeniu reklamy na budynku w taki sposób, aby nie zasłaniać okien w mieszkaniach.

Podsumowując – kwestia umieszczenia reklamy na budynku jest złożona i skomplikowana, a każdy przypadek wymaga dokładnego przeanalizowania powszechnie obowiązujących oraz miejscowych przepisów prawa. Samowolne powieszenie reklamy na budynku może wiązać się nie tylko z koniecznością usunięcia banneru, ale także poniesienia odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome

Oceń ten artykuł: