Czy właściciel auta nabytego bez uiszczonej akcyzy, sprzedając je sam będzie do niej zobowiązany?

Czy właściciel auta nabytego bez uiszczonej akcyzy, sprzedając je sam będzie do niej zobowiązany

Czy właściciel auta nabytego bez uiszczonej akcyzy, sprzedając je sam będzie do niej zobowiązany

Kupujący nabył samochód od sprzedawcy, który jako importer pojazdu zobowiązał się do zapłaty akcyzy. Zobowiązania jednak nie spełnił, stąd nowy właściciel nie może zarejestrować auta. Dlatego też zamierza je sprzedać. Wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy teraz to on, występując w roli sprzedającego, będzie zobowiązanym do zapłaty tego podatku.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju; 2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium; 3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju: a) wyprodukowanego na terytorium kraju, b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Z kolei jak stanowi ust. 2 tego art.:  w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania  akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust.1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku  kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11, ze zm.).

Wnioskodawca nabył na podstawie faktury VAT marża samochód od prowadzącego działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Pomimo zapewnień sprzedającego, że jako importer pojazdu uiści on należny podatek , do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji, potwierdzenia zapłaty akcyzy nie przedstawił. Importer wprowadził kupującego w błąd, deklarując, że podatek został zapłacony, ale z uwagi na okoliczności, potwierdzenie na to miał przesłać pocztą. Przeciw importerowi zostało wszczęte postępowanie karne, lecz z uwagi na to, że obecnie się on ukrywa, zostało zawieszone. Prowadzone wobec tego sprzedawcy postępowanie egzekucyjne pozostaje bezskuteczne.

Nowy właściciel importowanego auta, w braku potwierdzenia zapłaty akcyzy, nie może zarejestrować tego pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W obliczu tych okoliczności, rozważa więc jego sprzedaż. Do organu podatkowego wystąpił z pytaniem, czy odsprzedając w opisanym stanie faktycznym auto, to on będzie zobowiązany do uiszczenia podatku akcyzowego? A jeśli tak, to czy podatek ten powinien odprowadzić w wysokości zadeklarowanej kwoty przez importera? W oparciu o przepisy art. 100 ustawy o podatku akcyzowym, w tym ust. 3 odnoszącego się do ustalenia akcyzy w zadeklarowanej wysokości, wnioskodawca był przekonany, że odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca.

Ale Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 26 stycznia 2021 r. interpretacji indywidualnej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że w przypadku gdy importer zadeklarował już akcyzę w należytej wysokości, to on jest podatnikiem tego podatku, i nie mają zastosowania przepisy, które takim podatnikiem czyniłyby dalszych odsprzedawców podlegającego akcyzie pojazdu.

„…w przypadku kolejnej sprzedaży Wnioskodawca nie będzie podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia podatku akcyzowego (…) Podatnikiem w stosunku do przedmiotowego samochodu osobowego jest bowiem sprzedawca pojazdu, który dokonał jego wewnątrzwspólnotowego nabycia i który zadeklarował kwotę akcyzy w deklaracji złożonej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego – i to na tym właśnie podmiocie spoczywa obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe z tego tytułu. Nie powstanie natomiast u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w związku z kolejną czynnością (sprzedażą pojazdu). (…) wbrew stwierdzeniu Wnioskodawcy – nie będzie on zobowiązany do uiszczenia podatku akcyzowego w wysokości kwoty zadeklarowanej przez sprzedawcę. Jak bowiem wskazano, nie będzie on podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia akcyzy od przedmiotowego samochodu osobowego” (0111-KDIB3-3.4013.223.2020.2.JS).

Wydana przez organ interpretacja, choć korzystna dla podatnika, nie zmienia faktu, że przedmiotowy samochód osobowy bez opłaconej akcyzy jest jak gorący ziemniak. Interpretacja nie odpowiada na pytanie, czy kolejny nabywca będzie go mógł zarejestrować, np. w oparciu o przedmiotową interpretację i art. 109 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym: „Dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany wydać na wniosek zainteresowanego podmiotu dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: