Ważność certyfikatu rezydencji, który nie zawiera okresu ważności

Ważność certyfikatu rezydencji, który nie zawiera okresu ważności

Ważność certyfikatu rezydencji, który nie zawiera okresu ważności

Polska spółka, członek międzynarodowej grupy kapitałowej, jako zobowiązana do uiszczenia podatku u źródła z tytułu płatności dokonywanych na rzecz spółki zagranicznej wystąpiła o certyfikat jej rezydencji podatkowej. Otrzymany certyfikat posiadał datę wystawienia, potwierdzał rezydencję, ale nie określał terminu swojej ważności. Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji w tej sprawie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnik CIT z siedzibą w Polsce należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Bezpośrednim jej udziałowcem jest niemiecka spółka GmbH.  W związku z prowadzoną działalnością polska spółka zaciągnęła oprocentowaną pożyczkę od podmiotu powiązanego z Wielkiej Brytanii i z tego tytułu od 2021 roku będzie mu wypłacać odsetki. Spółka przewiduje możliwość dokonywania jeszcze innych płatności na rzecz podmiotu powiązanego, m.in. za licencję, czy zarządzanie.  Kwota transakcji może przekroczyć w roku podatkowym 2 mln zł. Płatności te podlegać będą podatkowi u źródła, do którego potrącenia i wpłaty do urzędu skarbowego zobowiązana będzie polska spółka, jako płatnik.

By zrealizować ww. obowiązki płatnika, brytyjska spółka powiązana przekazała polskiej certyfikat rezydencji wydany przez brytyjskie organy podatkowe. Z jego treści wynika, że podmiot powiązany jest na dzień 8 lutego 2021 r., a więc na dzień wydania certyfikatu, rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Polska spółka zamierza co rok występować o aktualny, analogiczny certyfikat rezydencji podatkowej.

W świetle tak skromnego zestawu danych ujawnionych na certyfikacie przez brytyjską administrację, spółka z o.o. wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem czy certyfikat posiadający datę wystawienia i potwierdzający rezydencję na dzień wystawienia, niezawierający okresu ważności certyfikatu rezydencji, będzie ważny przez kolejne 12 miesięcy od dnia jego wystawienia?

W wydanej 25 sierpnia 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. Przyznał, że brak jest ujednoliconej formy certyfikatów rezydencji, a każde państwo stosuje własny wzór takiego zaświadczenia i ma własne wymogi formalne związane z jego wydaniem. Niemniej powołując treść art. 4a pkt 12 oraz art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazał, że certyfikatem takim będzie dokument:

– wystawiony przez właściwe dla podatnika organy administracji podatkowej,

– wskazujący dane identyfikujące podatnika, w tym jego nazwę i siedzibę, datę wystawienia oraz ewentualnie okres ważności dokumentu,

– zawierający stwierdzenie, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie jego siedziby.

I jeśli został wystawiony bez określenia daty końcowej jego ważności, wówczas będzie on ważny przez kolejne 12 miesięcy od daty wystawienia. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 poz. 1159): jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności – uwzględnia się ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.

„Jeżeli zatem miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności (…), Wnioskodawca uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu” (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.241.2021.1.ANK).

 

Redakcja Portali Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: