Ulga termomodernizacyjna – liczy się data poniesienia wydatków

Ulga termomodernizacyjna – liczy się data poniesienia wydatków

Ulga termomodernizacyjna – liczy się data poniesienia wydatków

Skoro przepisy stanowią, że ulgę termomodernizacyjną można stosować do przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r., to czy objąć nią można wydatki poniesione przed tą datą?

Współwłaściciel domu jednorodzinnego, który w grudniu 2018 r. podpisał umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz na kredyt na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy będzie mógł dla tych wydatków zastosować ulgę termomodernizacyjną przyznawaną przez państwo.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący co najmniej współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z jego termomodernizacją, która zakończy się w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Współwłaściciel domu przywołał treść art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018, poz. 2246), zgodnie z którą ww. odliczenie stosuje się również do termomodernizacji rozpoczętej przed dniem 1 stycznia 2019 r., a która zostanie zakończona po 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż we wspomnianym 3-letnim okresie. Stąd był przekonany, że będzie on uprawniony do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej także w zakresie wydatków poniesionych w grudniu 2018 r. na termomodernizację, która zakończyła się w lutym 2019 r.

Ale z właścicielem nie zgodził się organ podatkowy. Przyznając, że choć ulga może dotyczyć przedsięwzięć rozpoczętych w 2018 roku., to jednak w jej ramach odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r. Ponieważ więc faktura za montaż instalacji fotowoltaicznej, którą właściciel domu chciałby objąć ulgą termomodernizacyjną, została wystawiona 11 grudnia 2018 r., nie będzie mogła ona stanowić podstawy do odliczenia.

„…wydatek został poniesiony w 2018 r. Zgodnie zaś z powołanymi przepisami, odliczeniu podlegają udokumentowane fakturami VAT wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2019 r.” ( interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.397.2020.2.ŁS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: