Przesłanie faktury smartfonem a wydanie faktury w zgodzie z ustawą o VAT

Przesłanie faktury smartfonem a wydanie faktury w zgodzie z ustawą o VAT

Przesłanie faktury smartfonem a wydanie faktury w zgodzie z ustawą o VAT

Przedsiębiorca nawiązujący współpracę franczyzową wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem o to, czy faktura przesłana elektronicznie w formacie PDF na e-mail nabywcy poprzez aplikację mobilną zostanie uznana za wydanie faktury temu nabywcy w zgodzie z wymogami przepisów ustawy o VAT.

Przedsiębiorca będzie prowadził działalność polegającą na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych, usług i produktów pozapaliwowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W obliczu postępu nowoczesnych technologii, chce on wykorzystywać w tej sprzedaży aplikację na smartfon z podłączeniem do sieci Internet, która zezwalać będzie nabywcom paliwa po zatankowaniu dokonać za jej pośrednictwem samoobsługowej zapłaty.

Taka forma płatności będzie dostępna jedynie dla tych konsumentów, klientów, którzy zainstalują na swoich telefonach aplikację mobilną udostępnianą przez franczyzodawcę przedsiębiorcy, oraz dokonają odpowiedniej rejestracji w systemie zarządzającym nią, z podaniem danych osobowych włącznie. W ramach współpracy franczyzowej, franczyzodawca będzie poprzez tę aplikację wysyłał w imieniu przedsiębiorcy faktury w formacie PDF drogą elektroniczną na adres e-mail podany na etapie rejestracji do te go systemu przez nabywcę paliwa, użytkownika aplikacji. Akceptację na taką formę przesyłania faktur każdy nabywca wyrazi na etapie rejestracji do systemu oraz potwierdzenia zapoznania się z regulaminem korzystania z aplikacji.

Zakup produktów lub usług na stacji paliw, którą zarządzać będzie przedsiębiorca, rejestrowany w aplikacji mobilnej, przesyłany będzie do kasy rejestrującej zainstalowanej na tej stacji i na niej zaewidencjonowany. Przedsiębiorca będzie mógł w razie potrzeby z systemu zainstalowanego na stacji paliw wystawić nabywcy fakturę do zrejestrowanego wcześniej paragonu fiskalnego.

W związku z powyższym stanem faktycznym, przedsiębiorca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, czy przesłanie faktury w opisany wyże sposób na adres e-mail nabywcy będzie uznane za wydanie faktury nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? A przepis ten stanowi, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

1) wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że fakturą nie jest jedynie dokument w formie papierowej, ale również w elektronicznej, w tym PDF. Ważne by zawierał elementy faktury wymagane przez ustawę o VAT. Jeśli więc taki dokument zostanie wysłany drogą elektroniczną na adres mailowy nabywcy na jego żądanie ujawnione przy rejestracji do systemu płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej, to sprzedawca uczyni zadość wymogom ustawy co do obowiązku wydania faktury nabywcy.

„… wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę adres e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy” (interpretacja indywidualna z 30 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.356.2020.2.JK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: