Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego sprzeczne z prawem UE

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepisy polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, obniżające wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, naruszają unijne prawo, a dokładnie zasadę nieusuwalności sędziów, a zatem i niezawisłości sędziowskiej.

 

W kwietniu 2018 r., wprowadzone do ustawy o Sądzie Najwyższym zmiany obniżyły wiek sędziów, w którym przechodzą oni w stan spoczynku z 70 lat na 65 lat. Wobec tych zmian, Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, który potwierdził jej zarzuty, że takie prawo narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Dzień po ogłoszeniu wyroku TSUE, swoje oświadczenie wydała Komisja Europejska:

„… chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich leży w gestii władz krajowych, przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie zobowiązane są do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Każdy sąd krajowy, stosujący prawo Unii Europejskiej jest również sądem europejskim. Dlatego też państwa członkowskie muszą zapewnić skuteczną ochronę prawną swoim obywatelom w dziedzinach objętych prawem Unii. (…) Komisja jest gotowa wesprzeć rząd polski w stosowaniu niniejszego wyroku oraz kontynuować dyskusję nad pozostałymi nierozstrzygniętymi kwestiami związanymi z praworządnością w Polsce w ramach trwającej procedury Artykuł 7” (www.ec.europa.eu).

Chodzi o art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który dotyczy wszczęcia procedury o stwierdzenia przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii (Dz.U. 2004 nr 90 poz 864).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: