Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

W środę 7 października 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, która rozszerza krąg podmiotów zwolnionych od podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych.

Obecnie, zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych mogą zostać objęci: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, macocha i ojczym. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa, dodaje do art. 14 obowiązującej ustawy o podatku od spadków i darowizn ustęp 4a, stanowiący, że

„Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.” (druk sejmowy nr 133).

Nowelizacja rozciąga więc zakres zwolnienia od podatku obejmującego nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych na osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeśli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Co do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło (bądź jeszcze nastąpi) przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, zastosowanie będą znajdować przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym obecnie. A nowe brzmienie ustawy zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: