Dzień wyceny


Dzień wyceny

Dzień wyceny to dzień, określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa funduszu, ustala się wartość zobowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, a w przypadku:

a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami – dzień, w którym wycenia się aktywa każdego z subfunduszy, ustala wartość zobowiązań każdego z subfunduszy, ustala się wartość aktywów netto każdego z subfunduszy oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny każdego z subfunduszy,

b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów – dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii,

c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy – dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii.

[Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych]

Nota prawna: Przed użyciem strony "Dzień wyceny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: