Russian Opportunities Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Russian Opportunities Fund

Zarządca inwestycyjny:
JSC Parex Asset Management, Łotwa

Inwestycje w zdyfersyfikowany portel akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych spółek z siedzibą w Rosji lub z możliwością ekspansji na tym rynku. Subfundusz inwestować będzie głównie w papiery wartościowe spółek rosyjskich notowane na rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych (RTS) i moskiewskiej międzybankowej giełdzie walutowej (MICEX).

Portfel obejmie głównie akcje oraz inne zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek rosyjskich i/lub spółek koncentrujących swą działalność na Rosji i/lub których miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Rosji, w tym inwestycje w Globalne, Europejskie i Amerykańskie Kwity Depozytowe. Ponadto, subfundusz może inwestować w warranty na akcje oraz świadectwa udziałowe w każej walucie, wyemitowane przez spółki rosyjskie, spółki koncentrujące swoją działalność w Rosji lub na papierach wartościowych spółek tego regionu. Subfundusz może również zainwestować w przedsiębiorstwa UCITS oraz krajowe otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne, które inwestują głównie w podobne do wspomnianych powyżej rodzaje papierów wartościowych. Subfundusz może zainwestować maksymalnie do 25% aktywów netto w papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty rynku pieniężnego.

Profil inwestora:

Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Russian Opportunities Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: