Global Emerging Markets Bond Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Global Emerging Markets Bond Fund

Zarządca inwestycyjny:
Bank Julius Baer & Co AG;

Cel inwestycyjny:
Zainwestowanie przynajmniej dwóch trzecich wartości aktywów netto w papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, emitowane przez emitentów z tzw. rynków wschodzących, dla osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji w perspektywie długoterminowej. Inwestycje obejmują obligacje dłużników z Azji, Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Ryzyko walutowe jest zazwyczaj zabezpieczane w stosunku do euro.

Określenie "Rynki wschodzące" odnosi się do rynków krajów przechodzących proces przekształceń w nowoczesne kraje uprzemysłowione. W związku z tym mają one duży potencjał wzrostu ale równocześnie niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka. W szczególności dotyczy to krajów objętych indeksami International Finance Corporation, indeksem Global Composite Index oraz MSCI Emerging Markets Index.

Do maksimum jednej trzeciej wartości aktywów netto subfunduszu może również zostać zainwestowane w papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, emitentów z innych krajów. Ponadto, subfundusz może zainwestować do 10% aktywów netto w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe oraz w warranty na akcje i inne udziałowe papiery wartościowe spółek z uznanych rynków. Zakup warrantów wiąże się z podwyższonym ryzykiem w związku z większą zmiennością takich inwestycji. Inwestycje są denominowane w EUR lub w innych walutach. W związku z tym, waluta inwestycji może być inna niż waluta referencyjna umieszczona w nazwie funduszu. Ekspozycja na ryzyko kursowe może być w całości lub częściowo zabezpieczana w stosunku do EUR.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat, ale którzy uważają fundusze inwestycyjne za dogodny produkt oszczędnościowy. Jest to również fundusz dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą zrealizować określone cele inwestycyjne. Nie jest wymagane doświadczenie związane z produktami rynku kapitałowego. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest tworzenie kapitału. Może zajmować kluczową pozycję w portfelu inwestora.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Global Emerging Markets Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: