Central & Eastern Europe Opportunities Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Eastern European Equity

Zarządca inwestycyjny:
Vontobel Europe S.A.

Doradca inwestycyjny:
Vontobel Asset Management AG

Cel inwestycyjny:
Celem funduszu jest osiągnięcie możliwie najwyższego wzrostu kapitału w euro z tytułu inwestycji w spółki z Europy Wschodniej (w tym z Rosji), przy zachowaniu zasady dywersyfkacji ryzyka. Inwestycja w papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych lub innych rynkach w Rosji oraz inwestycje w papiery nienotowane nie przekroczą 10% aktywów netto subfunduszu. Wszelkie odniesienia do spółek z Europy Wschodniej dotyczą również spółek rosyjskich. Przynajmniej 2/3 aktywów netto subfunduszu zostanie zainwestowane w akcje, inne zbywalne udziałowe papiery wartościowe, świadectwa udziałowe itd. ("udziałowe papiery wartościowe") spółek z Europy Wschodniej i/lub spółek, których działalność koncentruje się w tym regionie i/lub których siedziba znajduje się w krajach Europy Wschodniej. Główną działalność określa się i aktualizuje corocznie na podstawie raportów rocznych i raportów z działalności. Ponadto, subfundusz może zainwestować do 1/3 aktywów netto w udziałowe papiery wartościowe spółek z innych europejskich rynków wschodzących i z Izraela. Subfundusz może zainwestować również w warranty na akcje w każdej walucie, emitowane przez spółki z Europy Wschodniej i/lub spółki, których działalność gospodarczna koncentruje się w Europie Wschodniej lub na papierach wartościowych spółek tego regionu. Subfundusz daje również możliwość inwestycji w lokalne zamknięte fundusze inwestycyjne, inwestujące w wyżej wymienione rodzaje papierów wartościowych.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "World Investment Opportunities Funds SICAV" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: