Zmiany w Statutach AIG Funduszy Inwestycyjnych


Zmiany w Statutach AIG Funduszy Inwestycyjnych

AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ogłosiło zmiany w Statutach AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego. Zmiany mają raczej redakcyjny charakter.

Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

1. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w § 1 ust. 2, tekst w nawiasie otrzymuje brzmienie: " (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z poź. zm.)".

2. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w §4 pkt 12, tekst w nawiasie otrzymuje następujące brzmienie: " (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 z póź. zm.)".

3. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w §4 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:" 13. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. – (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538);",

4. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w §4 pkt 15, tekst w nawiasie otrzymuje następujące brzmienie: " (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z póź. zm.)".

5. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w §4 pkt 18 otrzymuje następujące brzmienie: " 18. Rynek zorganizowany – wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;".

6. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w §4 pkt 30 skreśla się.

7. W statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego § 5 pkt 2a skreśla się.

8. W statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego § 5 pkt 15 tekst w nawiasie otrzymuje następujące brzmienie: " (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z póź. zm.)".

9. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, w § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: " Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek mających siedzibę w Polsce dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie będzie mniejsza niż 66% wartości Aktywów Funduszu, z wyjątkiem pierwszych 30 dni od momentu zarejestrowania Funduszu.".

10. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, w § 6 ust. 9, w zdaniu pierwszym tekst od słowa: "Fundusz" do słowa: "że:" otrzymuje następujące brzmienie:
" Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że".

11. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu § 6 ust. 11, w Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji § 6 ust. 8, w zdaniu pierwszym tekst od słowa: "Fundusz" do słowa: "że:" otrzymuje następujące brzmienie:
" Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że".

12. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji w § 10 ust. 2 słowa: " w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" skreśla się,

13. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji w § 10 ust. 4 lit. "c" słowa: "w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" skreśla się,

14. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji w § 10 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:" Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2, lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów."

15. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 12 w ust. 2 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33"oraz słowa: "§ 41" zastępuje się słowami: "§ 34".

16. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 18 w ust. 3 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33".

17. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji w § 18 w ust. 4 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33".

18. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 21 w ust. 4 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33".

19. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 22 w ust. 12 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33".

20. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 27 w ust. 14 słowa: "§ 44" zastępuje się słowami: "§ 37".

21. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 29 w ust. 1 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33".

22. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego § 32 otrzymuje następujące brzmienie:
" Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisane są w prospekcie informacyjnym i są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych."

23. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego §§ 33 – 39 skreśla się, zaś kolejne §§ 40 – 47, oznacza się jako §§ 33-40.

24. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 34 (przed zmianą numeracji § 41), w ust. 5, słowa: "§ 44" zastępuje się słowami: "§ 37".

25. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego § 36 (przed zmianą numeracji § 43), otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót prospektu informacyjnego Funduszu.
2. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu, a także prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.
3. Fundusz ogłasza informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, dla każdej kategorii odrębnie, niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie internetowej Funduszu https://www.aigfundusze.pl/.
4. Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu https://www.aigfundusze.pl/ w szczególności:
­ prospekt informacyjny,
­ skrót prospektu informacyjnego,
­ wszelkie zmiany Statutu Funduszu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
­ półroczne i roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu.
5. W dzienniku "Parkiet" Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania wydawania dziennika "Parkiet", Fundusz będzie publikował powyższe informacje w dzienniku "Puls Biznesu".
6. Fundusz może publikować także dodatkowe materiały informacyjne."

26. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 37 (przed zmianą numeracji § 44), w ust. 1a, słowa: "§ 43 ust. 3" zastępuje się słowami: "§ 36 ust. 4,"

27. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 39 (przed zmianą numeracji § 46), w ust. 2, słowa: "§ 43 ust. 3" zastępuje się słowami: "§ 36 ust. 4".

28. W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego w § 39 (przed zmianą numeracji § 46), ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
" Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że Ustawa przewiduje inny termin. W przypadku zmiany Statutu wymagającej zezwolenia KPWiG, zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba że KPWiG zezwoli na skrócenie tego terminu."

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: