Subfundusz SKOK Etyczny 2

Subfundusz SKOK Etyczny 2

Subfundusz może lokować Aktywa do 100% w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz akcje będące przedmiotem oferty publicznej w Polsce lub innym kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, a za zgodą KNF również w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank też podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.

Subfundusz jest funduszem kwalifikowanym jako fundusz "etyczny" i w związku z tym Aktywa Subfunduszu nie są inwestowane w wierzytelności i papiery wartościowe podmiotów zajmujących się działalnością, która może powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego człowieka lub powodować negatywne skutki społeczne.

Główne cechy funduszu:

  • możliwa wysoka zmienność wartości jednostek uczestnictwa
  • polityka inwestycyjna oprócz tradycyjnych kryteriów opiera się o kryteria etyczne
  • wysokie ryzyko inwestycyjne
  • możliwe potencjalnie wysokie zyski

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują jak najwyższych stóp zwrotu w długim okresie czasu, którzy akceptują również wysoki poziom ryzyka związany z inwestowaniem w akcje oraz duże wahania zmiany wartości jednostek uczestnictwa. Rekomendowany okres inwestowania w Subfundusz wynosi min. 5 lat.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: