Subfundusz SKOK Etyczny 1

Subfundusz SKOK Etyczny 1

Przedmiotem działalności subfunduszu SKOK Etyczny 1 jest lokowanie środków pieniężnych Uczestników do 100% w obligacje, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym udział tych kategorii lokat nie powinien być niższy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz może również lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Ponadto Subundusz może lokować swoje Aktywa w instrumenty pochodne, ale wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz jest funduszem kwalifikowanym jako fundusz "etyczny" i w związku z tym jego Aktywa nie są inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty, które prowadzą działalność niezgodną z prawem kraju siedziby podmiotu, który wyemitował papiery, będące przedmiotem lokat Funduszu, w tym konwencjami międzynarodowymi oraz umowami międzynarodowymi obowiązującymi na terytorium tego kraju. Szczegółowe określenie działalności, której prowadzenie stanowi negatywną przesłankę inwestycji Subfunduszu zawarte są w Statucie.

Główne cechy funduszu:

  • polityka inwestycyjna oprócz tradycyjnych kryteriów opiera się o kryteria etyczne
  • stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2-3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo niskie ryzyko związane z inwestowaniem aktywów subfunduszu w papiery wartościowe.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: