Skarbiec Waga


Skarbiec Waga

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych dokonywanych w papiery wartościowe z zastosowaniem zasady minimalizacji ryzyka w celu ograniczenia możliwych wahań Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfundusz lokuje nie mniej od 30% do 70% aktywów w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Subfundusz może lokować łącznie od 0% do 70% Aktywów w instrumenty dłużne, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, przy czym udział każdej z wyżej wymienionych kategorii lokat osobno może wahać się od 0% do 70%. Co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: