Skarbiec Akcji Nowej Europy

Skarbiec Akcji Nowej Europy

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu), w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, instrumenty dłużne emitowane przez innych emitentów, w szczególności emitowane przez spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: