PZU Zrównoważony

PZU Zrównoważony

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności
  • poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk
  • akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje

Polityka inwestycyjna:

Aktywa subfunduszu lokowane są przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające z potencjalnie dużego (do 70%) zaangażowania subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Zarządzający dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat Subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną. Kryterium selekcji papierów wartościowych jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji oraz ryzyka walutowego.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: