PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Subfundusz jest skierowany do osób, które:

  • poszukują alternatywnego – w stosunku do lokat bankowych – instrumentu finansowego, mogącego zapewnić im ochronę oszczędności przed inflacją, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności (uczestnik subfunduszu może w dogodnej dla siebie chwili wycofać zainwestowane pieniądze w całości lub w części, bez opłat i utraty należnych do tej chwili zysków)
  • wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne
  • zainteresowane są inwestycjami w obligacje i bony skarbowe

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (do 100%) emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, oraz w inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: