PZU Gotówkowy

PZU Gotówkowy

Subfundusz został utworzony z myślą o:

  • inwestorach poszukujących alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, zainteresowanych bezpieczną krótkoterminową lokatą nadwyżek finansowych, z jednoczesnym stałym dostępem do zgromadzonych środków
  • firmach i instytucjach zainteresowanych bezpiecznym krótkoterminowym lokowaniem nadwyżej środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu  jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych na rynku pieniężnym oraz lokat w dłużne papiery wartościowe, zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: