PKO Rynku Pieniężnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PKO Rynku Pieniężnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz inwestuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego. PKO Rynku Pieniężnego – fio jest produktem o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów fundusz może inwestować tylko i wyłącznie w aktywa denominowane w polskiej walucie, a jego wszystkie składniki muszą posiadać odpowiedni rating inwestycyjny lub muszą być gwarantowane przez podmiot posiadający taki rating. Ponadto, fundusz charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością aktywów.

Instrumenty rynku pieniężnego:

  • posiadające wysoki, krótkoterminowy rating co najmniej jednej z trzech uznanych na świecie agencji ratingowych (A3 Standard&Poor’s, P3 Moody’s, F3 Fitch Ratings),
  • lub emitowane/gwarantowane/poręczane przez emitenta/gwaranta/poręczyciela posiadającego odpowiedni rating,
  • denominowane w walucie polskiej.

Dane aktualne na dzień 02.07.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: