Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg

Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg – do 18.01.2013 r. LM Strateg FIO

Legg Mason Strateg inwestuje od 25% do 75% aktywów w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Pozostałe aktywa lokowane są w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów. W zależności od wyników długookresowej analizy rynków akcji, udział akcji w aktywach subfunduszu w sposób strategiczny (długoterminowy) powinien oscylować wokół brzegowych limitów inwestycyjnych, tj. ok. 75% lub ok. 25%.

W przypadku niskich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 75% udziału akcji i 25% udziału papierów dłużnych. W przypadku wysokich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 25% udziału akcji i 75% udziału papierów dłużnych.

Przedmiotem inwestycji są spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Na bazie analizy fundamentalnej subfundusz poszukuje do części akcyjnej spółek o dużej kapitalizacji giełdowej, dużej skali działania, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.


Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: