Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny

Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny – do 18.01.2013 r. LM Pieniężny FIO

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Legg Mason Pieniężny lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa.

Subfundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji subfundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu zakłada inwestowanie do 100% udziału w aktywach instrumentów rynku pieniężnego.


Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: