Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

Fundusz dla inwestorów:

– przekonanych do perspektywy zysków w segmencie małych i średnich spółek

– nastawionych na długoterminową inwestycję na rynku akcyjnym bez osobistego angażowania się w proces doboru instrumentów finansowych do portfela

– akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa w zamian za perspektywę wysokich zysków

– akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz lokuje powierzone środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których udział w indeksie WIG w dniu nabycia jest mniejszy niż 2%

– Udział instrumentów udziałowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%

– Subfundusz lokuje środki w spółki, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej i technicznej

– W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: