Subfundusz ALIOR Agresywny

Subfundusz ALIOR Agresywny

Fundusz dla inwestorów:

– poszukujących potencjału uzyskiwania wysokich stóp zwrotu

– pragnących inwestować jednocześnie na polskich i zagranicznych rynkach akcji

– gotowych na podjęcie wysokiego ryzyka inwestycyjnego

– dla akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje

– akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna:

– Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych na GPW w Warszawie a także spółek zagranicznych, których udział w aktywach Subfunduszu może się wahać od 70% do 100%

– Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela jest analiza fundamentalna lub techniczna.

-W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne

– Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne

– Do 50% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: