Investor Property FIZ

Investor Property FIZ

Polityka inwestycyjna:

Fundusz inwestuje w akcje lub udziały niepublicznych spółek celowych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

Przy wyborze lokat istotne znaczenie będzie miała rentowność projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez spółki celowe funduszu, atrakcyjność lokalizacji nabywanych nieruchomości, warunki współpracy oferowanych przez kontrahentów, w tym deweloperów i generalnych wykonawców w ramach projektów inwestycyjnych, bezpieczeństwo prawne spółek celowych. Wśród elementów analizy istotne będą oceny działalności danej spółki, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci sprzedaży, ogólnych perspektyw i możliwości rozwoju, przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

Fundusz został utworzony na czas oznaczony 7 lat, liczonych od dnia jego zarejestrowania w RFI do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się nie później niż na sześć miesięcy przed upływem terminu na jaki fundusz został utworzony. W tym okresie planowane jest zakończenie podjętych projektów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Dane aktualne na dzień 25.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: