Subfundusz Investor Indie i Chiny

Subfundusz Investor Indie i Chiny

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusze bazowe inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek: 1) mających siedzibę lub spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach – fundusz DWS India, 2) mających siedzibę lub prowadzących działalność na Dalekim Wschodzie (np. Chiny, Hong Kong, Malezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Indonezja, Filipiny) – fundusz DWS Emerging Asia, 3) małych i średnich, mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji – subfundusz DWS Invest Asian Small/Mid Cap, 4) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Chinach – subfundusz DWS Invest Chinese Equities, 5) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji – subfundusz DWS Invest Top 50 Asia.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Dane aktualne na dzień 24.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: